Poznaj swoje prawa

Przeczytaj fragmenty aktów prawnych zobowiązujące państwo Polskie do uwzględnienia Twoich potrzeb komunikacyjnych. 

Według Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (CRPD) ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku, osoby niepełnosprawne powinny mieć takie same warunki życia jak pozostała część społeczeństwa. Szacuje się, że 15% światowej populacji stanowią osoby słabosłyszące, a według Światowej Organizacji Zdrowia utrata słuchu jest jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego.

 

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 

Sejm RP uznaje, że osoby niepełnosprawne […] mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do: 1. Dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym. […] 8. Życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: – dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej – dostępu do informacji – możliwości komunikacji międzyludzkiej

 

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku. 

Artykuł 9 – Dostępność 1. Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia Państwa, Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. […]

 

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 5) środkach wspierających komunikowanie się – należy przez to rozumieć rozwiązania lub usługi umożliwiające kontakt […]. Art. 4. 1. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się. Art. 9. 1. Organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się. 2. Za usługę, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć w szczególności wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się.

 

Jeżeli spotkasz się z sytuacją, w której przysługujące Ci prawo nie jest respektowane – zgłoś to w ramach Monitoringu Obywatelskiego na stronie 
http://monitoringobywatelski.firr.org.pl/